ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM


Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza az AFROSOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 7. fszt., cégjegyzékszám: 01-06-771396, adószám: 22220794-2-42, a továbbiakban: Ethnosound) a honlapján (ethnosound.hu, a továbbiakban: honlap) megjelenített termékekre vonatkozó ajánlattételi, szerződéskötési és -teljesítési eljárást az Ethnosound és a fogyasztó (a továbbiakban együtt: felek) között. A fogyasztót akkor illetik meg a fogyasztói jogok, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint is fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). 1. FELHÍVÁS A KORONAVÍRUS MIATT


  1. A kialakult helyzetre való tekintettel előfordulhat, hogy a kiválasztott termék beszerzése hosszabb időt vesz igénybe, vagy ideiglenesen nem megoldható. Ezért vásárlás előtt, kérjük, minden esetben kérdezzenek rá az aktuális hangszer elérhetőségére a hangszerbolt@ethnosound.hu címen.

  2. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy ha az adott termék hosszabb idő alatt, vagy ideiglenesen egyáltalán nem beszerezhető, akkor a megrendelést töröljük, melyről e-mailben tájékoztatást küldünk. A megrendelés törléséből eredő esetleges kárért nem vállalunk felelősséget.

  3. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a külföldről beszerezhető hangszerek vonatkozásában - amennyiben szélsőséges árfolyam-ingadozás indokolja - az árat korrigálnunk kell. A már leadott rendelések esetében az esetleges árváltozásról e-mailben tájékoztatjuk a megrendelőt, aki - ha ezt nem fogadja el - elállhat a vásárlástól.


 1. A HONLAPON MEGJELENÍTETT TERMÉKEK


  1. Az Ethnosound a honlapján közzéteszi és időszakonként frissíti az általa forgalmazott termékek listáját, azok ismertetőjét, egyéb tájékoztatást, valamint tájékoztató jelleggel a termékek árát.


  1. Az Ethnosound a termékek ismertetőjében feltünteti a termékek rendelkezésére álló tulajdonságait, szükség szerint a tárolási, használati, kezelési és ápolási módját.


  1. Az Ethnosound fenntartja magának a jogot arra, hogy a közzétett termékek listáját, a termékek ismertetőjét, az egyéb tájékoztatást és a termékek árát bármikor, tetszés szerint módosítsa.


  1. Ha az Ethnosound adott terméket képpel ábrázol, annak szemléltető funkciója van, és az Ethnosound nem garantálja, hogy a ténylegesen megvásárolt termék kinézete megegyezik a feltöltött képen látható termékkel.


  1. Az Ethnosound törekszik arra, hogy a termék ismertetője pontos legyen, ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék ismertetőjéhez kiírt információk helyességéért.


  1. Az Ethnosound vállalja, hogy – ha az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a fogyasztó által megvásárolni kívánt terméket a honlapon feltüntetett áron adja el a fogyasztónak.


  1. Ha

 1. a fogyasztó által jelzett vásárlási szándék és az Ethnosound visszaigazolása közötti időpontban előre nem látható, rendkívüli esemény miatt a termék árában változás következik be, vagy

 2. a termék bármilyen adata – így különösen az ára – elírás vagy technikai hiba miatt tévesen jelenik meg a honlapon,

az Ethnosound erről tájékoztatja a vásárlási szándékát jelző fogyasztót, aki szabadon dönthet arról, hogy a megváltozott áron is megvásárolja-e a hangszert vagy nem tartja fenn vásárlási szándékát azzal, hogy a fenti körülményekből kifolyólag semmilyen követelést nem támaszthat az Ethnosounddal szemben.
 1. AZ AJÁNLATTÉTEL ÉS A MEGRENDELÉS FOLYAMATA


  1. A fogyasztó a honlapon regisztrációt követően vagy regisztráció nélkül tallózhat az Ethnosound által feltöltött termékek között.


  1. Az Ethnosound a termékhez kapcsolódó egyéb tájékoztatón keresztül nyújt információt a fogyasztó részére arról, hogy az adott termék szállítását milyen határidőn belül vállalja, az esetlegesen raktáron nem lévő termék beszerzése mennyi időt igényel.


  1. A fogyasztó az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t az erre szolgáló gomb segítségével kosárba teszi a 3.2. pont szerinti egyéb tájékoztatóban foglaltak szem előtt tartásával.


  1. A fogyasztó a kosár tartalmának beküldését megelőzően – ha regisztráció során nem adta meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási címét vagy szállítási címét – köteles az esetlegesen létrejövő adásvételi szerződés teljesítéséhez az itt felsorolt adatokat megadni, továbbá köteles szállítási és fizetési módot is kiválasztani.


  1. A szállítási mód lehet postai (terméktől függően Magyar Posta vagy futárszolgálat, a továbbiakban együttesen: posta) szállítás vagy személyes átvétel.


  1. A fizetési mód lehet utánvétel, átutalás (az Ethnosound által kibocsátott és a fogyasztó részére megküldött számla – előleg esetén előlegbekérő – ellenében), bankkártyás fizetés vagy készpénz. Bankkártyás fizetésre személyes átvétel esetén van lehetőség.


  1. A fogyasztó vásárlási szándékát a kosár tartalmának beküldésével jelzi az Ethnosound részére.


  1. Az Ethnosound fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározott termék vonatkozásában a fogyasztó által választott szállítási és fizetési módtól eltérjen, ha a megrendelt termék jellemzői vagy darabszáma miatt ez indokolt, de csak akkor, ha erre vonatkozóan a fogyasztóval írásban – elegendő elektronikus úton – egyeztetve megállapodtak. Ilyen megállapodás hiányában az adásvételi szerződés megkötésére egyik fél sem köteles, és a létre nem jött ügyletből fakadóan a felek egymással szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.


  1. Azoknak a termékeknek a vonatkozásában, amelyeknél az Ethnosound legfeljebb 30 napos szállítási határidőt vállalt, a kosár beküldésével a fogyasztót köti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlata.


  1. Ha az Ethnosound 30 napnál hosszabb szállítási határidőt vállalt, a fogyasztó az Ethnosound tájékoztatását követően dönthet arról, hogy fenntartja-e a vásárlási szándékát. Ha igen, az Ethnosound tájékoztatásában foglalt határidőig a fogyasztót köti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlata.


  1. Szállítási határidő a szerződés létrejöttétől számítandó, és utolsó napja az a nap, amikor a termék legkésőbb személyesen átvehető az Ethnosoundtól vagy amikor a terméket az Ethosound postai kézbesítésre átadja.
 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TELJESÍTÉSE


  1. Az Ethnosound a hozzá beérkezett kosár tartalmával kapcsolatban a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatást ad a fogyasztónak különös tekintettel a 2.6., a 3.8., a 3.9. és a 3.10., pontban foglaltakra, valamint postai szállítási mód esetén a várható postaköltségről.


  1. Adott termékre – annak speciális tulajdonsága vagy a kosárba helyezett mennyisége miatt – az Ethnosound jogosult visszajelezni a fogyasztónak azt, hogy adott termék (vagy annak a mennyisége) nem előre gyártott termék, ezért azt kifejezetten a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítják elő, vagy azt fogyasztó személyére szabják.


  1. Ha az Ethnosound a fogyasztó által kosárba helyezett termékkel kapcsolatban azt jelzi vissza, hogy azt a kosár beküldésétől számított 30 napon belül postára tudja adni, távollévő felek közötti adásvételi szerződés jön létre.


  1. Ha az Ethnosound a fogyasztó által kosárba helyezett termékkel kapcsolatban azt jelzi vissza, hogy azt a fogyasztó a kosár beküldésétől számított 30 napon belül személyesen megvásárolhatja az Ethnosound üzletében, mindkét felet köti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló kötelezettség. Az Ethnosound elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót, amikor a termék ténylegesen átvehető az üzlethelyiségében, ezt követően a fogyasztó köteles azt személyesen megvásárolni, mely esetben az adásvételi szerződés nem távollévők között jön létre.


  1. Ha az Ethnosound a fogyasztó által kosárba helyezett termékkel kapcsolatban azt jelzi vissza, hogy annak beszerzése, illetve szállítása 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, a várható beszerzési, illetve szállítási időről tájékoztatja a fogyasztót, aki a tájékoztatás átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles visszajelezni, hogy az Ethnosound tájékoztatása szerinti beszerzési, illetve szállítási határidővel is az adott termékre igényt tart-e. Ha a fogyasztótól ez a visszajelzés – az Ethnosound tájékoztatásának elküldésétől számított – 10 munkanapon belül nem érkezik vissza, azt úgy kell érteni, hogy a fogyasztó nem tart igényt a termékre. Ha e határidőn túl érkezik meg a fogyasztó visszajelzése, az Ethnosound szabadon dönthet arról, hogy a beszerzést, illetve szállítást vállalja-e, de ha nem vállalja, a fogyasztó ebből eredően nem támaszthat igényt az Ethnosounddal szemben.


  1. Az Ethnosound fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos, általa meghatározott termékekre vonatkozóan olyan tájékoztatást adjon, hogy azok beszerzési idejét előre nem lehet meghatározni különös tekintettel a termék jellemzőire, darabszámára vagy gyártási helyére. Az Ethnosound és a fogyasztó ebben az esetben külön egyeztetnek a termék beszerzésével, illetve szállításával kapcsolatban.


  1. Az Ethnosound bármely termékkel kapcsolatban visszajelezheti, hogy annak beszerzését, illetve szállítását előlegnek a fogyasztó általi kifizetéséhez köti különös tekintettel nagyobb értékű vagy nagy mennyiségű, adott esetben különleges termékek esetében. Az Ethnosound tájékoztatja a fogyasztót a fizetendő előleg összegéről, amelynek legmagasabb összege a termék vételára lehet. A fogyasztó ebben az esetben jogosult eldönteni, hogy vállalja-e az előleg megfizetését vagy sem. A fogyasztónak az előlegbekérőn szereplő fizetési határidőig kell megfizetnie az előleget.


 1. A TERMÉK KIFIZETÉSE, ELŐLEG


  1. A fogyasztó a termék teljes árát az általa választott vagy az Ethnosounddal utóbb egyeztetett fizetési módon egyenlíti ki.


  1. Előleg fizetése esetén a fogyasztónak a teljes vételár és az előleg különbözetét kell megfizetnie abban az esetben, ha az előleg összege alacsonyabb a vételár összegénél.


  1. Ha bármely okból sikertelen a termék beszerzése, és a fogyasztó előleget fizetett, az Ethnosound az előleget visszafizeti, arra azonban késedelmi kamatot nem fizet. 1. TÁVOLLÉVŐK KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG


  1. Ha az Ethnosound és a fogyasztó között távollévők között kötött szerződés jön létre, a fogyasztót az alábbiak szerint indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó ezt az elállási jogát a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó ezt a jogát a R. 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.


  1. Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, az Ethnosound haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Ethnosound a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Ethnosound a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.


  1. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.


  1. Az Ethnosound mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Ethnosoundot a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


  1. Ha a fogyasztó eláll a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Ethnosoundnak vagy az általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha az Ethnosound vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.


  1. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.


  1. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


  1. A fogyasztó nem gyakorolhatja az e pont szerinti felmondási jogát abban az esetben, ha a szerződés tárgya olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


  1. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt
 1. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS ÉS BÉKÉLTETŐ TESTÜLET


  1. A fogyasztó szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, illetve elektronikus levélben) tehet panaszt.


  1. Az Ethnosound a szóbeli panaszt jegyzőkönyvben rögzíti. Az Ethnosound a jegyzőkönyv másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Ethnosound egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a fogyasztóval közöl.


  1. A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza legalább a fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által hivatkozott vagy bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, az Ethnosound nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát.


  1. Az írásban tett panaszra szóbeli panasz esetén felvett jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok az irányadók azzal, hogy az írásbeli panaszhoz csatolni kell a vitás ügyletre vonatkozó blokk, számla és egyéb releváns okiratot legalább másolatban. Az Ethnosound azt a panaszt nem tudja kivizsgálni, amelyben nem azonosítható be a fogyasztó által vitatott ügylet.


  1. Az írásbeli panaszt az Ethnosound a panasz kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak a fogyasztóval történő közlése iránt. Az Ethnosound megtesz mindent annak érdekében, hogy a panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül kivizsgálja, és szükség esetén a fogyasztót ért sérelmet orvosolja. Ha az Ethnosound a panaszt elutasítja, álláspontját a panaszt elutasító levelében röviden indokolja, továbbá tájékoztatja a fogyasztót a jogorvoslati lehetőségekről.


  1. A vásárlók könyvébe tett olyan fogyasztói bejegyzések, panaszok, amelyek az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosak, a fogyasztóvédelmi törvény szerinti írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek.


  1. Az Ethnosound a panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásban tett panaszt, valamint a panaszra adott írásbeli válasz másolatát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.


  1. A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége: http://www.nfh.hu/node/8579


  1. Békéltető testületi eljárás helyett a fogyasztó közvetlenül bírósághoz is fordulhat. Felek a jogvitájukra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


  1. Az Ethnosound mint adatkezelő a honlapján – annak megfelelő színvonalú működtetéséhez – cookie-kat (sütiket) használ.


  1. Az Ethnosound a regisztrált fogyasztók (ideértve a webshopon keresztül történő regisztrációt is) által a regisztráció során megadott adatait kezeli. Az adatkezelés célja, hogy a fogyasztó által beküldött kosár tartalma alapján az Ethnosound az esetlegesen létrejövő szerződésről tájékoztassa a fogyasztót, valamint a létrejött szerződést teljesítse, továbbá a fogyasztó részéről történő esetleges nem teljesítés esetén az Ethnosound által támasztott követelést érvényesítse.


  1. Az adatkezelés további célja lehet az ügyfélkapcsolaton túl az Ethnosound által történő direkt marketing kampány lefolytatása, hírlevél küldése, időszakos promóció, kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése, nyereményjáték szervezése, továbbá hűségprogram létrehozása és működtetése.


  1. Az Ethnosound az itt meghatározott tevékenysége kapcsán csak olyan adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.


  1. Az Ethnosound minden elvárható módon védi a fogyasztók általa kezelt adatait.


  1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása), melyet regisztráció során ad meg a fogyasztó.


  1. A kezelt adatok köre a felhasználók által a regisztráció során megadott név, lakcím, levelezési cím, szállítási cím, postázási cím, e-mail cím, telefonszám, valamint a felhasználó által a megjegyzés rovatban megadott egyéb adat, információ.


  1. A kezelt adatokat az Ethnosound tagjai, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló munkatársai, megbízottai, a szerződés teljesítésében közreműködő más személyek ismerhetik meg a teljesítéshez szükséges módon és mértékben.


  1. A fogyasztó kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A fogyasztó e jogaival szóban vagy írásban (a fogyasztó minden kétséget kizáró beazonosítását követően) élhet. Az Ethnosound biztosítja annak a lehetőségét, hogy a fogyasztó a honlapon bármikor módosíthassa az adatait, illetve törölhesse a regisztrációját, mellyel egyidejűleg törlődnek a fogyasztó által megadott adatok.


  1. Az Ethnosound a fogyasztó adatvédelemmel kapcsolatos megkeresése és bejelentése kapcsán az Info tv. 15-21. §-ában foglaltaknak megfelelően jár el.


  1. Ha a fogyasztó nem elégedett az Ethnosound válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 1. JOGSZABÁLYI TÁJÉKOZTATÁS


Tájékoztatás a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján.


  1. A R. 11. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti adatok:

a) a terméket lényeges tulajdonságairól az adott termék mellett olvasható ismertető

b) a vállalkozás neve: AFROSOUND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

c) a vállalkozás székhelye: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 7. fszt., a továbbiakban: Ethnosound)

a vállalkozás telefonszáma: (+36) 1/555-3370

a vállalkozás faxszáma: nincs

a vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@ethnosound.hu

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: Művészetek Palotája, Budapest, 1095 Komor Marcell u. 1.

e) a termékek árait a termékek mellett kerülnek feltüntetésre, azok szállítási módjával és díjával kapcsolatban a termékekhez írt egyéb tájékoztatás, illetve az Ethnosound által a beküldött kosárra adott tájékoztatás tartalmazhatja

f) -

g) -

h) a teljesítés feltételeiről, a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a panaszkezelés módjáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

i) távollévők között kötött szerződés esetén a felmondási jog gyakorlásának határidejéről, egyéb feltételeiről és a R. 2. melléklete szerinti nyilatkozatmintáról az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

j) ha a fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli

k) -

l) arról, ha a fogyasztót nem illeti meg a távollévők között kötött szerződés esetén az elállási jog, az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozóan az ÁSZF releváns pontja nyújt tájékoztatást

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről az ÁSZF releváns pontjai nyújtanak tájékoztatást

o) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll az Ethnosound rendelkezésére

p) -

q) -

r) a fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartamára vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő előlegre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

t) -

u) -

v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról szóló rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről szóló tájékoztatást az ÁSZF tartalmazza


  1. Tájékoztatás kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról


 1. A fogyasztó az Ethnosound hibás teljesítése esetén az Ethnosounddal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


 1. A fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:


Kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Ethnosound számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, akkor igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Ethnosound költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.


 1. A fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban fogyasztó viseli kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.


 1. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem érvényesítheti az Ethnosounddal szemben. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.


 1. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Ethnosoundtól vásárolta meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


 1. A termék hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – a fentiek szerinti kellékszavatossági vagy az alábbiak szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.


 1. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


 1. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


 1. Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


 1. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.


 1. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. A fogyasztó ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


 1. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletének 21. pontja szerint az Ethnosound a 10 000 Ft eladási ár feletti hangszerek esetében 1 év jótállásra köteles.


 1. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


 1. Ugyanazon a hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos jogoktól függetlenül megilletik.


A fogyasztó itt felsorolt jogosultságainak korlátját jelenti, ha a termék meghibásodása vagy használhatatlanná válása arra vezethető vissza, hogy a terméket a fogyasztó nem megfelelően tárolta vagy használta, illetve egyéb módon olyan magatartást tanúsított, amely a termék állagát, állapotát, használhatóságát részben vagy egészben rontotta vagy csökkentette. A fogyasztó e körben arra sem hivatkozhat arra, hogy az Ethnosound termékismertetője, valamint a termékhez esetlegesen mellékelt leírás, tájékoztató ellenére nem ismerte a termék tulajdonságait, tárolási, használati, kezelési, ápolási módját, és a meghibásodás vagy használhatatlanná válás emiatt következett be. 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


  1. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a 2017. január 1. napját követően kell alkalmazni.


  1. Az Ethnosound fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor – a jogszabályi keretek között – módosítsa, azonban az új ÁSZF rendelkezéseit minden esetben annak közzétételét követően kell alkalmazni. Az új ÁSZF közzétételének időpontjában megkötött szerződésekre minden esetben a megkötés időpontjában közzétett ÁSZF alkalmazandó.